Aangepast belastingpakket bedrijfsleven

ingevoerd op 16-10-2018

 

Het kabinet heeft definitief besloten om de veelbesproken dividendbelasting te handhaven. Met een reeks maatregelen wordt de € 1,9 miljard die jaarlijks vrijkomt besteed aan het Nederlandse bedrijfsleven. Hieronder volgt een overzicht.

 

Verdere verlaging hoge vennootschapsbelastingtarief

Het kabinet verlaagt het hoge vennootschapsbelastingtarief van 22,25% naar 20,5% per 2021. Het hoge Vpb-tarief komt daarmee 0,5%-punt uit onder het eerder in het regeerakkoord voorgestelde niveau van 21%. Per saldo verlaagt het kabinet het hoge Vpb-tarief met 4,5%-punt. De in het regeerakkoord voorziene verlaging van het hoge Vpb-tarief in 2019 wordt uitgesteld; het tarief blijft in 2019 25%.

 

Ondersteuning MKB: verdere verlaging lage vennootschapsbelastingtarief

Als extra impuls voor vooral het MKB verlaagt het kabinet het lage Vpb-tarief (stapsgewijs) verder van 16% naar 15% in 2021. In totaal verlaagt het kabinet het lage vennootschapsbelastingtarief met 5%-punt; het lage Vpb-tarief wordt met 1%-punt extra verlaagd ten opzichte van het regeerakkoord. Als extra impuls voor vooral het MKB verlaagt het kabinet het lage Vpb-tarief (stapsgewijs) verder van 16% naar 15% in 2021. In totaal verlaagt het kabinet het lage vennootschapsbelastingtarief met 5%-punt; het lage Vpb-tarief wordt met 1%-punt extra verlaagd ten opzichte van het regeerakkoord.

 

Verlagen werkgeverslasten op arbeid

Om het ondernemersklimaat verder te versterken reserveert het kabinet vanaf 2021 een bedrag van € 200 miljoen structureel om de werkgeverslasten op arbeid te kunnen verlagen.

 

Overgangsrecht beperking afschrijving gebouwen in de vennootschapsbelasting

Er wordt overgangsrecht geïntroduceerd om de effecten van de beperking van de afschrijvingsmogelijkheden op gebouwen in eigen gebruik die recent in gebruik zijn genomen te verzachten. Hiermee wordt de door het kabinet voorgestelde beperking van de mogelijkheden om af te schrijven op gebouwen in eigen gebruik verzacht. Als het gebouw voor 1 januari 2019 door de belastingplichtige in gebruik is genomen en op dat gebouw nog geen drie jaar is afgeschreven, dan mag de belastingplichtige alsnog deze drie jaar volgens het oude regime blijven afschrijven. Het maakt in die gevallen niet uit of de boekwaarde daardoor onder 100% van de WOZ-waarde komt (uiteraard geldt wel de beperking tot 50% van de WOZ-waarde onder het huidige recht). Deze overgangsmaatregel komt met name terecht bij bedrijven die recentelijk in vastgoed hebben geïnvesteerd.

 

Verkorting terugwerkende kracht spoedreparatie fiscale eenheid

In het aanhangige wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid was voorzien dat de spoedreparatiemaatregelen in de vennootschapsbelasting en dividendbelasting zouden terugwerken tot en met 25 oktober 2017, 11.00 uur. Als verzachtende maatregel zal het kabinet deze terugwerkende kracht beperken tot en met 1 januari 2018. Daarmee wordt voor de meeste belastingplichtigen voorkomen dat de aangifte vennootschapsbelasting 2017 moet worden ingediend met inachtneming van de op dit moment nog niet tot wet verheven spoedreparatiemaatregelen.

 

Overgangsrecht verkorten maximale looptijd 30%-regeling

Het plan om de fiscale 30%-regeling voor expats aan te passen door de looptijd terug te brengen van acht naar vijf jaar, wordt aangepast. Het kabinet komt met een overgangsregeling voor de groep waarvoor de regeling door de aanpassing in 2019 of 2020 zou eindigen.

 

Intensivering S&O-afdrachtvermindering

Innovatieve ondernemers dragen straks nog minder loonbelasting af op de kosten die zij maken voor technisch, wetenschappelijk onderzoek (R&D). Het percentage van de tweede schijf van de S&O-afdrachtvermindering in 2020 gaat van 14 procent naar 16 procent.

 

Aanpassen rekening-courantmaatregel dga’s

In de aanbiedingsbrief bij het pakket Belastingplan 2019 is aangekondigd het excessief lenen van de eigen vennootschap door directeur-grootaandeelhouders te ontmoedigen (rekening-courantmaatregel). De eerder geschetste contouren worden aangepast:
- in plaats van een overgangsregeling voor bestaande eigenwoningschulden worden ook nieuwe eigenwoningschulden van de dga uitgezonderd;
- bovenop deze eigenwoningschuld zal een aanvullende drempel van € 500.000 voor de dga en zijn partner gezamenlijk gelden. Deze maatregel leidt tot een lastenrelevante derving van € 15 miljoen structureel.

 

Direct beleggen in vastgoed door fiscale beleggingsinstelling

In het regeerakkoord is aangekondigd dat fiscale beleggingsinstellingen niet meer direct mogen beleggen in Nederlands vastgoed. Omdat de dividendbelasting wordt gehandhaafd, vervalt de directe aanleiding voor deze maatregel. Over Nederlands vastgoed gehouden door fbi’s zal in principe Nederlandse dividendbelasting worden geheven. Gelet hierop ziet het kabinet af van de voorgestelde aanpassing van het fbi-regime.

 

Nota’s van wijziging

De conditionele bronbelastingen op rente en royalty’s naar laag belastende jurisdicties hebben geen samenloop met de dividendbelasting. Voor deze bronbelastingen blijft het geplande tijdstip van inwerkingtreding 2021. Bij de procedurevergadering van 10 oktober 2018 heeft de Kamer besloten de inbrengdatum voor de Wet bronbelasting 2020 (35 028) en de 30%-regeling en de correctie van het box 2-tarief in het Belastingplan 2019 (35 026) uit te stellen. Het kabinet streeft ernaar de Kamer op 26 oktober 2018 de nota’s van wijziging, de daarop betrekking hebbende adviezen van de Raad van State en de Nader rapporten aan te bieden.

Meer informatie: Kamerbrief heroverweging pakket vestigingsklimaat 15 oktober 2018

 

Bron: Taxence, 15 oktober 2018